De samenleving van de toekomst

Het volledige programma is Nederlandstalig. Je bent vrij om deel te nemen aan de onderdelen die voor jou het meest interessant zijn..

Tijdens het event gaan we in op de uitdagingen die spelen. We zien hierbij drie belangrijke thema’s:

 • Kansen voor de economie: we zetten in op een duurzame economische ontwikkeling. Hoe kunnen we gebruik maken van geleerde lessen en zorgen dat we van de crisis een transitie maken?
 • Ethiek en sociale inclusie: hoe bouwen we samen, door iedereen te betrekken, een veerkrachtige, toekomstbestendige samenleving? Waarin leefbaarheid en veiligheid voorop staan.
 • Hoe organiseren we dit?: hoe maken we het concreet? Door samen te werken, op te schalen en gebruik te maken van digitalisering en nieuwe technologieën kunnen we krachtige stappen zetten.

09.00 ONTVANGST EN REGISTRATIE         

09.30 OPENING 

Sofie zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen je niet te aarzelen om je visie en mening naar voren te brengen en je vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we het ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.

Door de dagvoorzitter Sofie van den Enk, Presentator en Professioneel Dagvoorzitter              

09.45 WELCOM BY OFFICIAL HOSTS

The City of Dordrecht and the Province of Zuid-Holland are the official hosts of the event this year. In their welcome speech they explain which opportunities they see to recreate a sustainable economy. With which ethics and social inclusion are from the upmost importance. And how do you make this work? How do you create a futureproof, livable environment for all citizens?

Maarten Burggraaf, Wethouder, Gemeente Dordrecht
Meindert Stolk, Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland

10.10 KEYNOTE SPEECH  A SUSTAINABLE RECOVERY OUT OF A CRISIS

 • The future of our society; beyond recovery, building on and renewing
 • Sustainable economic development towards a more resilient, sustainable and fair society
 • Transforming our society and environment. How do we make sure that these huge transitions are successful?
 • Collaboration; key to create a future-proof society

Hans Mommaas, Directeur, Planbureau voor de Leefomgeving

10.35 EXPERT INSIGHT
THE DIGITAL, FUTUREPROOF CITY

 • Why digitalization is a key driver to rebuild our cities
 • Digital solutions for social challenges
 • How can we create a safe environment for our citizens?

Deborah Nas, Deeltijdprofessor Strategic Design for Technology-based Innovation, TU Delft, Strategisch Adviseur, Innovator en Inspirator

11.00 KOFFIEPAUZE

11.40 STARTING FROM SCRATCH SESSIES
MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN ALS ENABLERS VAN DE SLIMME GEMEENTE
We hebben een aantal koplopergemeenten gevraagd om hun maatschappelijke opgaven in te brengen. We gaan hiermee in deze co-creatie sessies aan de slag vanuit de quadruple helix, overheid, bedrijfsleven, onderwijs en de burger.

Onder leiding van de sessieleiders komen de verschillende belangen en inzichten aan bod. Wat zijn de drivers van de verschillende stakeholders? Hoe zorg je dat er een succesvolle samenwerking tot stand komt om uiteindelijk tot een oplossing te komen waar iedereen zich in kan vinden.

A. Smart Society

In deze sessie presenteert Klaes Sikkema de aanzet voor Smart Society denken, wat is een smart society en waarom willen we dit?

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Smart Society: keus of noodzaak?
 • Maatschappelijke opgaves en de rol van digitalisering
 • Nieuwe samenwerkingen en businessmodellen
 • Smart Society in Dordrecht

Klaes Sikkema, Kwartiermaker Smart Society, Gemeente Dordrecht


B. Smart Mobility

Deze ervaringen doen wij op in het project optimalisatie doorstroming stadsverkeer o.b.v. luchtkwaliteit metingen – Denk jij met ons mee?

 • Een update over het project wat we als Gemeente Apeldoorn doen samen met IMEC, Connected Worlds en Vialis en onze inwoners: wat is de achtergrond, waar staan we nu, wat willen we mogelijk gaan doen in de toekomst?
 • Focus op de diverse aspecten van het project
 • Gesprek met u in de zaal over de hulpvragen die we hebben. Heeft u oplossingen?

Kai Stam, Adviseur Smart City, Gemeente Apeldoorn


C. Een leefbaar Hilversum door slimme samenwerking

 • Het gesprek met de stad
 • Het betrekken van de stad
 • Controle vanuit de stad: het Stadspanel data

René Pauw, Beleidsmedewerker en Stadsregisseur Smart City, Gemeente Hilversum


D. Sluit jij je aan bij het Pan-Europese smart mobility netwerk?

Het Urban Mobility Operating System (UMOS) is een Pan-Europese oplossing “beyond MaaS”. Dit veelbelovende initiatief richt zich op de mogelijkheid om vanuit één platform toegang te hebben tot MaaS vervoer in heel Europa. Doordat verschillende diensten zoals parking, verzekering en zelfs accommodaties en entertainment geïntegreerd zijn, zorgt het voor optimaal gebruikersgemak.

Tijdens deze sessie hoor je wat UMOS kan betekenen voor jouw stad/gemeente en hoe je de leefbaarheid kunt verhogen door meer duurzame alternatieven aan te bieden om te reizen. Ook hoor je hoe UMOS de samenwerking tussen steden/gemeenten kan faciliteren.

René Spaan,  Projectleider Smart Mobility bij de  Gemeente Helmond (pilot city UMOS EIT Urban Mobility)
Marc Boijens, Senior Expert Innovation & Design, Capgemini Engineering en Coreteam Member, UMOS EIT Urban Mobility
Laurens van Roozendaal, Advanced Innovation Consultant, Capgemini Engineering en Coreteam Member, UMOS EIT Urban Mobility

 

12.40 LUNCHPAUZE

13.40 OPEN YOUR MIND WORKSHOPS
Tijdens deze workshops kun je een keuze maken uit verschillende opties. Bij alle sessies staat interactie voorop en heb je de ruimte om je eigen vraagstukken in te brengen.

 

A. De Ethische Comissie – gouden greep of wassen neus

Veel overheden worstelen met de vraag hoe de roep om ‘ethiek’ een plaats te geven in de manier waarop digitalisering en de smart city wordt vormgegeven. De Ethische Commissie lijkt een goede oplossing. Experts buigen zich op vraagstukken die steeds vaker opduiken en geven richting en advies. Alleen zijn ‘experts’ schaars en duur en adviezen vaak vrijblijvend. Is De Ethische Commissie een gouden greep of een wassen neus.

In de workshop bekijken we kort enkele Ethische Commissies die de afgelopen jaren in het leven zijn geroepen; maken we een uitstapje naar hoe de zorg met ethische vragen omgaat; en gaan we daarna vooral ook met elkaar in gesprek over de voors en tegen.

Ivonne Jansen-Dings, Strategisch Adviseur, Provincie Zuid-Holland


B. Een slimme stad, zo doe je dat

In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doen we dat’ onderzoeken hoe we optimaal gebruik kunnen maken van digitalisering en technologisering om de sustainable development goals te halen én de democratie te versterken. De focus ligt daarbij op procesverandering. Want hoe kunnen we de brug slaan tussen visies én pilots? Door processen te veranderen. Dat doen we vanuit een steeds groter groeiende community. Maar het gaat niet vanzelf. In de 14 verschillende werkgroepen lopen we aan tegen vragen, dilemma’s en uitdagingen die we graag bespreken met de deelnemers aan ‘Smart City Next’.

En we presenteren onze nieuwe City Deal ‘Slim Maatwerk’ over de kansen van digitalisering in het sociaal domein.

Wat je krijgt:

 • Een update over de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Wat is de achtergrond, waar staan we nu, wat gaan we doen? En een korte introductie van ‘Slim Maatwerk’
 • Focus op 3 werkgroepen als voorbeeld van hoe wordt gewerkt en waar we mee bezig zijn – door de kartrekkers van die werkgroepen. De werkgroepen die worden behandeld zijn: Crowd Safety Manager, Businessmodellen voor de slimme stad, Lokaal meten.
 • Gesprek met de zaal over de hulpvragen die genoemde werkgroepen nu hebben. Heb jij oplossingen?

Jan-Willem Wesselink, Programmamanager, Future City Foundation


C. Naar de maan en terug: kansen en randvoorwaarden voor het realiseren van klimaat-neutrale steden

De Europese Commissie heeft richting bepaald en is aan het versnellen. Met behulp van een missie-gedreven aanpak (moonshot) dient te worden bijgedragen aan de transitie naar klimaat-neutrale en slimme steden. De plannen worden ondersteund met nieuwe financiële instrumenten, nieuwe wetten en kaders en ondersteuning in grootschalige opschaling.

Focus op EU-ambities zoals de Green Deal en Digitale Transformatie biedt enorme kansen, zowel voor gemeenten als het bedrijfsleven. Tijdens de sessie zorgen wij voor een mix tussen inspiratie en doen. Wij geven inzicht in de kansen en gaan met elkaar in dialoog over de randvoorwaarden van deze transitie. Daarnaast inventariseren wij hoe iedereen (bedrijven, steden, nationale overheid) kan helpen om de klimaat-neutrale steden (en wijken) in NL en Europa voor elkaar te krijgen.

Jacobine de Zwaan, Adviseur Smart Cities, RVO


D. Digitale grondrechten en ethiek borgen in de informatiesamenleving

 • De waardengeladenheid van digitale technologie (h)erkennen
 • Spanningen in de verhoudingen Overheid-Inwoner, Overheid-Overheid & Overheid-Markt door digitalisering
 • Discussie & Q&A: vormgeven aan de vraagstukken rondom digitale grondrechten en ethiek – wat doet de VNG & wat doen gemeenten?

David van den Berg, Senior. Beleidsadviseur, VNG


E. Innovatie als driver; hoe bevorder je als gemeente innovatie?

 • Gemeenten kunnen een aanjagende en faciliterende rol spelen in het ontwikkelen van innovaties voor maatschappelijke en economische impact
 • In de regio Drechtsteden werken de gemeenten samen met een breed instrumentarium, waaronder Digital Mainport Drechtsteden en de Duurzaamheidsfabriek
 • Aan de hand van deze voorbeelden gaan de sprekers graag het gesprek aan met de deelnemers over de mogelijke rollen en instrumenten van gemeenten.

Max Remerie, Business Development Digital Mainport, Economic Development Board Drechtsteden
Arjen Langhorst, Strategisch adviseur Regionale economie & Innovatie bij Gemeente Dordrecht / Regio Drechtsteden
Daan Wortel, Managing Director, Duurzaamheidsfabriek


F. Vlaanderen; samen voor slimme steden en gemeenten

Het Vlaamse smart city beleid

 • Vlaams stedenbeleid en het Smart Flanders Programma
  Korte kadering van de prioriteiten van het Vlaamse Stedenbeleid en toelichting van het Smart Flanders programma
 • Citizen Science traject ondersteuningstraject voor de steden en burgerinitiatieven
  Het handboek citizen science (hoe begin je er aan) en de marktverkenning  (beste koopmodel van de op de markt beschikbare meetinstrumenten en sensoren)
 • Open data beleid – toelichting van het open data charter en het Vlaamse open data beleid

Digitaliseringstrajecten voor steden en gemeenten

 • Vlaamse Open City Architectuur
  De doelstelling van Vlaamse Open City Architectuur is dubbel. Enerzijds wil VLOCA in co-creatie met kenniscentra, bedrijven, lokale besturen en burgerorganisaties een gedragen referentiekader, dat bestaat uit principes, concepten en architectuurcomponenten, tot stand brengen. Dit moet gaandeweg leiden tot een beheersbare open city architectuur voor slimme steden en gemeenten. Anderzijds is het de bedoeling om bovenstaande (eerste) resultaten door te vertalen naar een draaiboek voor aanbestedende (lokale) overheden. Dit draaiboek moet hen ondersteunen om nieuwe smart city initiatieven uit te rollen, volgens de VLOCA-principes
 • LBLOD
  Linked data is een digitale methode om informatie te structureren, te publiceren en datasets betekenisvol aan elkaar te verbinden zodat mensen en (zoek)machines de informatie gemakkelijk kunnen raadplegen op internet.
  Door de gegevens in besluiten van lokale besturen gelinkt te publiceren, kunnen organisaties die gegevens gemakkelijker hergebruiken. Iedereen kan met de informatie in de lokale besluiten aan de slag dankzij LBLOD
 • Gemeente zonder gemeentehuis
  Het relanceproject Gemeente zonder Gemeentehuis ondersteunt steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken

Carolina Stevens, Afdelingshoofd Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand, Agentschap Binnenlands Bestuur, Vlaamse Overheid
Pieter Lenaerts, ICT Director, Agentschap Binnenlands Bestuur, Vlaamse Overheid


G. Datagedreven naar een leefbare stad

De transitie naar duurzame mobiliteit en een leefbare stad vraagt om actie. Welke acties dan? Wat in de ene gemeente haalbaar is, is in een andere gemeente wellicht nog toekomstmuziek. Data helpen hier antwoord te vinden.

Inzicht in de mobiliteit nu en het leggen van verbanden met maatschappelijke opgaven als veiligheid en leefbaarheid kan het gevoel van urgentie versterken. Als we CO2 uitstoot willen beperken, waar liggen dan kansen? Meer elektrisch rijden? Meer fietsen? En hoe voorkomen we dan meer verkeersslachtoffers?

Mobiliteitsdata, zoals TomTom die dagelijks verzamelt uit miljoenen ritten, biedt hierbij een slimme start. Met data tekenen mobiliteitspatronen in de stad zich af. Wat zijn belangrijke bestemmingen? Waar worden veel korte ritten gemaakt die makkelijk fietsbaar zijn? Welke gebieden in de stad zijn (on)veilig?

Het Movimaps platform van Hastig combineert deze data. En maakt het eenvoudig samenhang te vinden. Bijvoorbeeld tussen drukte en bestemmingen, zodat je ziet welk verkeer er door of om je stad rijdt. Of bijvoorbeeld met open data over verkeersongevallen, zodat je precies kan zien in welke gebieden in de stad de balans tussen ongevallen en hoeveelheid verkeer verstoord is. En zo vind je dus gebieden waar die mobiliteitstransitie naar een leefbare en veilige stad extra effectief kan zijn.

Mobiliteitstransitie vereist een integrale aanpak: de data van TomTom en het Movimaps platform zijn hiervoor onmisbaar.

Jeroen Brouwer, Manager Customer Program Management, TomTom
Richard van de Werken, Eigenaar, Hastig

14.20 KENNISTAFELS/INNOVATIE LABS
De kennistafels en innovatie labs vinden tegelijkertijd plaats. Je kunt kiezen voor een kennistafel of innovatie lab die jij het meest interessant vindt. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.

14.20 – 14.50: Ronde 1
14.55 – 15.25: Ronde 2

KENNISTAFELS

Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema’s waaruit je kunt kiezen.

1. Minder auto’s op de weg door de Reisvergelijker

Dordrecht heeft in co-creatie met startup TripService een reisvergelijker ontwikkeld om dagelijkse én incidentele reizigers te bewegen om vaker voor ander vervoer dan de auto te kiezen.

Aan de kennistafel maakt u kennis met het product en delen we de uitdagingen van dit co-creatie project.

Hub Jongen, Startup Support Director, World Startup Factory
Wouter Giesen, Adviseur TripService


2. Hoe organiseer je regionale samenwerking?

Op het thema digitalisering en Smart City gebeurt ontzettend veel in Zuid-Holland. Vanuit de provincie zetten wij samen met de Economic Board Zuid-Holland in op het realiseren van de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor digitalisering. We zorgen dat innovaties niet alleen technisch worden gerealiseerd maar ook daadwerkelijk worden toegepast in de sectoren of steden en dorpen.

Om dit goed te laten verlopen is samenwerking nodig tussen alle verschillende initiatieven die er spelen in de regio. Graag nemen we jullie mee in deze sessie hoe we die samenwerking hebben opgezet. En gaan we met jullie in gesprek hoe we dit nog kunnen verbeteren en zijn we benieuwd naar andere voorbeelden in Nederland en daarbuiten.

Christine Foekens, Coördinator Digitale Economie, Provincie Zuid-Holland


3. Het SCIFI smart city Kookboek: een aanpak op Open Data innovatie in middelgrote steden

 • Bouwen van een ecosystem
 • Het ontwikkelen van challenges & business cases
 • Do en don’ts van Open Data
 • De uitdaging van innovatieve inkoop

Fons van der Ham, Project Manager SCIFI Smart City Innovation, Gemeente Delft (NL)
Jan Vanbockrijck, Projectmanager SCIFI Smart City Innovation, Gemeente  Mechelen (B)


4. De slimme kleinere gemeente

 • Goede glasvezel-internetverbindingen houdt het voorzieningenniveau op het platteland op peil!
 • De gemeente kan haar dienstverlening verbeteren door middel van digitalisering!
 • Welke economische kansen biedt een goede internetverbinding?

 

Theo Meskers, Wethouder, Gemeente Hollands Kroon en Bestuurslid, P10


5. Digitale techniek voor een veilige, gezonde, duurzame, flexibele en democratische stad

De toekomst van de stad ligt bij haar inwoners en met de opkomst van nieuwe technieken creëren we een gemeenschap die verder gaat dan de traditionele gemeentelijke taken. Hoe zorg je als organisatie ervoor dat je hierin meegaat en de inwoners op de eerste plek zet met deze digitaliseringsgolf en wat zijn de voorwaarden van een moderne democratische stad? Tijdens mijn sessie gaan we dieper in op Europese, landelijke en regionale ontwikkelingen en gaan we gezamenlijk kijken wat we van elkaar kunnen leren.
Niek Hendriks, Adviseur Digitalisering & Innovatie, Gemeente Alkmaar


6. Slimme financiering

 • Hoe kun je je areaal slim financieren
 • Hoe kun je het areaal verslimmen?

Heleen Lieftink, Adviseur, Gemeente Renkum


7. Smart Move Waalwijk – kansen en bedreigingen voor een middelgrote stad

Als middelgrote gemeente (circa 50.000 inwoners en 30.000 arbeidsplaatsen) zonder treinstation is Waalwijk voor haar mobiliteit sterk afhankelijk van de auto. De gemeente heeft de ambitie om zowel economisch als qua inwoneraantal te groeien. Woningbouw wordt echter vooral kansrijk gezien bij een HOV-knooppunt (lees spoor). In 2019 is daarom het Smart Move Waalwijk programma opgezet met ambities om de stad met slimmere vervoersoplossingen beter bereikbaar te maken voor zowel mens als goederen. Tijdens deze sessie bespreken wij met u de kansen en bedreigingen voor de bereikbaarheid van een middelgrote stad zonder treinstation

Koen van Neerven, Strategisch Adviseur Mobiliteit, Gemeente Waalwijk


 

 

INNOVATIE LABS
De ontwikkeling van nieuwe technologieën en oplossingen zijn hard nodig om kosten te verlagen en stabiliteit te creëren. Tijdens deze inspirerende sessies nemen we je mee langs vernieuwende initiatieven en start-ups die bijdragen aan een slimme en toekomstbestendige stad. Hoor alles over de visie en oplossingen van deze gamechangers.

1. Sensoren en dashboard voor reduceren geluidsoverlast

Cyrb staat voor een positieve ommekeer door innovatie en automatisering. We zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van slimme steden. Niet door dikke rapporten te schrijven maar door samen met de belanghebbenden sociale problemen van nu binnen een paar maanden op te lossen.

Onze privacyvriendelijke oplossing voor het verminderen van geluidsoverlast is gericht op het voorkomen van geluidsoverlast en het verminderen van de duur van geluidsoverlast als het toch eens misgaat. De oplossing is tot stand gekomen in co-creatie met de gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland, omgevingsdienst Haaglanden, bewoners en ondernemers. De oplossing is in gebruik in het Living Lab Scheveningen.

In onze oplossing staat ons dashboard voor burgers, ondernemers en overheidsinstanties centraal. Het dashboard geeft overheden inzicht in de geluidsverwachting, de actuele geluidswaarden en soorten geluid die zijn waargenomen. Burgers kunnen via het dashboard geluidsoverlast melden. Ondernemers hebben inzage in de geluidsverwachting, de actuele geluidsniveaus en overlastmeldingen.

Mark Bauling, Eigenaar, Cyrb


2. Digital Twins for Smart Cities

 • Van buzzwords naar concrete en schaalbare toepassingen in Nederland
 • Van platte data naar waardevolle inzichten in 3D
 • Van ideeën naar aansprekende cases in Provincie Zuid-Holland, Den Haag en TU Delft

Jeroen Steenbakkers, Eigenaar, Argaleo

Argaleo – Digital Twin for Smart Cities

Het buzzword “Digital Twin” zingt al enige rond in de Smart City wereld. Maar hoe volwassen zijn digital twins van slimme steden nu eigenlijk? En zijn er al nuttige toepassingen? In deze sessie verteld Jeroen Steenbakkers, Eigenaar van Argaleo, over de projecten die Argaleo in Provincie Zuid Holland uitvoert. Vanuit data-gedreven use-cases geeft hij voorbeelden over concrete Digitwin toepassingen bij gemeente Den Haag, TU Delft en Provincie Zuid Holland.

Meer info:


3. De slimme horeca van de toekomst – Nocto

Rotterdams tech bedrijf Nocto, introduceert een digitaal stoplicht systeem om de horeca op een veilige en succesvolle manier te heropenen. Met het Stoplight, hebben horecagelegenheden de unieke mogelijkheid om hun capaciteit te reguleren. Middels bezoekerstellers wordt via de Nocto-app volledig automatisch met een groene, oranje of rode kleur de beschikbaarheid van de locatie weergegeven. Gebruikers van de gratis Nocto-app hebben nu de mogelijkheid om real-time updates over de capaciteit van vestigingen te bekijken.

Daarnaast helpt Nocto de consument met het vinden, delen en genieten van de beste hotspots, terwijl bars, clubs, restaurants, lunchrooms en hotels op een effectieve manier nieuwe en bestaande gasten aantrekken en met hen verbinden. We specialiseren ons op het meten, verzamelen en inzetten van data waardoor besluitvorming kan plaatsvinden op een data-gedreven manier.

Mark Brouwers, Co-Founder & COO, Nocto


4. Als gemeente langer zelfstandig thuis wonen stimuleren met innovatie – door Hello 24|7 en KPN

Ouderen wonen steeds langer thuis, beleid dat wordt aangemoedigd door de Rijksoverheid. Maar hoe stimuleer je dat als gemeente? En hoe kan innovatie bijdragen aan behoud van privacy en vrijheid van ouders en mantelzorgers? Hello 24/7 en KPN staan stil bij de innovatie ‘oogje in het zeil’, een nieuwe, verfrissende oplossing om met behoud van privacy en persoonlijke levenssfeer langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken.

Alex Vermunt, Operational Manager, Hello 24|7
Arthur Clement, Eigenaar, Hello 24|7


5. Voor gezonde lucht!

Samen gaan we verkennen wat (binnen)luchtkwaliteit is, en wat onze Nederlandse luchtkwaliteit nu eigenlijk doet met onze gezondheid. Wat is de state-of-the-art als het gaat om monitoring en luchtreiniging? Kunnen de beloftes over het verwijderen van virussen waargemaakt worden? We bespreken hoe dit in regio Drechtsteden wordt ingezet en onderzocht en waarom Gecon zich opstelt als kennisdeler.

Bram Dees, Eigenaar, Gecon


6. Data-driven biodiversiteit in de stad

Biodiversiteit heeft een intrinsieke waarde voor mens, dier en leefomgeving. Ecogoggle helpt beleidsmedewerkers om op een data-driven manier beslissingen te maken op het gebied

van ecologie. Tijdens deze inspiratiesessie leer je aan de hand van een aantal voorbeelden wat de mogelijkheden zijn om uw organisaties werkwijze te versterken op het gebied van ecologie .

Michiel Groenemeijer, Directeur, Ecogoggle
Stef Gootzen, Technical Lead, Ecogoggle

15.25 KOFFIEPAUZE

15.55 VERDIEPINGSSESSIES

De onderwerpen die tijdens de plenaire speeches aan bod zijn gekomen hebben een enorme impact op de toekomst van onze samenleving. Gedurende deze verdiepingssessies gaan we hier verder op in. Wat betekent het voor jou als gemeente. En hoe kun je de kansen die gecreëerd worden verzilveren, gekoppeld aan de leefbaarheid binnen je gemeente?

A. Succesvol samenwerken bij economische transities: hoe doe je dat? 

In de regio gebeurt het! Succesfactoren voor samenwerking

Regio’s spelen een niet te onderschatten rol bij economische transities. Succesvolle regio’s zorgen dat investeringen in vernieuwing en transitie in vruchtbare aarde vallen en leiden tot nieuwe producten en diensten, werkende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en nieuw en betekenisvol werk. Dat lukt niet overal even goed. Waarom? Aan de hand van de Groeiagenda Zuid-Holland en de ervaringen met triple helix samenwerking in verschillende regio’s gaat Linco Nieuwenhuyzen in gesprek over de belangrijkste succesfactoren en hoe je die organiseert.

Linco Nieuwenhuyzen, Manager Strategie, Economic Board Zuid-Holland


B. Bewust Digitaal Bekwaam?! Hoe dan?!

Stichting Digitale Bereikbaarheid (SDB) heeft een onderzoek gedaan onder meer dan 20 gemeenten naar de Digitale Veerkracht. In het onderzoek worden de onderzochte gemeenten met elkaar vergeleken op thema’s als digitale Inclusie, veiligheid, duurzaamheid en innovatie.

Na een korte toelichting op het gehouden onderzoek zal SDB met interessante stellingen de discussie aangaan over nut en noodzaak voor gemeenten om bewust digitaal bekwaam te worden.

Rick Haverkort, Adviseur, Stichting Digitale Bereikbaarheid
Henk Kreft, Adviseur, Stichting Digitale Bereikbaarheid


C. Sociale inclusie

Niet iedereen wordt vanzelfsprekend meegenomen. Realiseer je je wat iets voor iemand betekent in diens dagelijkse context? Hoe kan je daar beter in worden?

Een inclusieve stad gaat over:

 • diversiteit, met betrekking tot niet door iemand zelf gekozen biologische, etnische en sociaal-economische kenmerken, en over
 • pluraliteit, met betrekking tot grotendeels wel door iemand zelf gekozen waarden

Vervolgens constateren we een spanning tussen publieke waarden (democratie, SGD, mensenrechten) en individuele waarden (zoals plezier, esthetiek, etc.)

Hoe ga je daarmee om? Opties:

 • Zelf diverser worden, zodat je intern/intrinsiek/onbewust zelf inclusiever bent
 • Mensen betrekken, zodat je expliciet op zoek gaat naar de beleving/perspectief van de ander

Dat laatste kan door je onder te dompelen in situaties waarin mensen zich begeven. Het inzicht en begrip dat je daarmee wint, versterkt je empathisch vermogen waarmee je beter in staat bent meer mensen mee te nemen in het ontwerpen van je producten, diensten, beleid of strategie

Samenwerking in de sector: beroepspraktijk en beroepsleiding zijn samen verantwoordelijk (als sector) om (tech) professionals op te leiden tot ‘sociale’ engineers. En geen dingen te maken die alleen maar functioneel en ‘niet-menselijk’ zijn. Dan krijgen we een Smart én Social City.

Maaike Harbers, Lector Artificial Intelligence & Society, Hogeschool Rotterdam
Peter van Waart, Coördinator Smart & Social City, RDM Centre of Expertise, Hogeschool Rotterdam


D. Smart technologies: Artificial intelligence

Slimme datatechnologie is overal om ons heen. Van de camera in je mobiele telefoon tot de slimme online chatrobot en een tomatensorteermachine in de Westlandse kassen. Maar wat is kunstmatige intelligentie nou echt? En wat is het ook echt niet? Na een korte introductie over de techniek achter al deze slimme toepassingen, gaan we aan de hand van concrete sprekende voorbeelden samen uitzoeken waar de kansen voor AI liggen in de dagelijkse gemeente-praktijk. Ook denken we na over de randvoorwaarden waaronder deze technologie ingezet kan worden (of juist niet!). Na deze workshop kun je zelf gaan nadenken hoe je huidige gemeentelijke taken en dienstverlening slimmer, beter of eenvoudiger kunt gaan (laten) uitvoeren.

Menno Driesse, Senior Researcher/Consultant, Dialogic
Guido de Moor, Junior Researcher/Consultant, Dialogic


E. Innovatie binnen de overheid; Hoe krijg je je organisatie in beweging? 

 • Extern verbinden en intern samenwerken
 • Chaotisch wiebelen en planmatig wieberen
 • Expliciet stabiliseren en expressief leren

Jan van Ginkel, Concerndirecteur, Provincie Zuid-Holland


F. Hoe schaal je je living labs op?

Ondanks goede bedoelingen én matchende investeringen blijven slimme stad projecten vaak achter bij van tevoren gestelde verwachtingen. Dat zien we niet alleen in diverse gemeenten in Nederland, maar ook bij ‘iconische’ smart city wijken als Google Side Walk Labs in Toronto en Songdo in Seoul. Het Rathenau Instituut heeft in de praktijk, in onder meer de gemeente Eindhoven, onderzocht wat de oorzaken van het vastlopen van slimme stad projecten zijn.

Eén van de oorzaken is dat de projecten, die vaak lokaal experimenteel starten als ‘living lab’, geen opschalingsstrategie hebben waarmee de technologie in kwestie economisch rendabel kan worden uitgerold om zodoende ook na de experimentele fase maximaal resultaat te halen. We geven acht aanbevelingen om tot een goed werkende opschalingsstrategie te komen. Het is belangrijk om daar kennis van te nemen omdat zonder zo’n strategie er kansen worden gemist om maatschappelijke problemen op te lossen.

Bart Karstens, Senior Onderzoeker, Rathenau Instituut


G. 5G Innovatie: hoe kun je 5G optimaal benutten? 

Goede digitale connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor ontwikkeling van het Internet of Things en voor toepassing daarvan in Smart Cities. De nieuwe 5G mobiele verbindingen zijn ontworpen om de ruggegraat voor deze toekomst te vormen. In Zuid-Holland zijn al zeven locaties ingericht waar bedrijven met innovatieve 5G-technologie kunnen experimenteren en er zijn er nog een aantal in ontwikkeling. Ieder van die locaties biedt de mogelijkheid om op specifieke use cases te testen.

Het Do IoT Fieldlab, de Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en InnovationQuarter hebben de handen ineengeslagen en zijn het programma ‘5G Innovatie in Zuid-Holland’ gestart. Hiermee willen we bedrijven en overheden helpen om de nieuwe mogelijkheden van 5G sneller te gaan benutten

Na deze sessie:

 • Ken je de voordelen die 5G-technologie biedt ten opzichte van de huidige mobiele netwerken
 • Ken je de ambities van het programma ‘5G-innovatie in Zuid-Holland’
 • Heb je een overzicht van de Zuid-Hollandse fieldlabs waar nu al met de nieuwste 5G-technologie kan worden getest
 • Ken je een aantal Zuid-Hollandse bedrijven die concrete toepassingen ontwikkelen op basis van 5G-technologie

Lenneke de Voogd, Programmamanager Do IoT Fieldlab, TU Delft
Jos Maccabiani, Senior Business Developer Digital Technology, Innovation Quarter


10 minuten wissel naar plenaire zaal

16.35 KEYNOTE SPEECH
AN INCLUSIVE APPROACH TO DIGITALIZATION

Every day, new technological solutions enter our daily lives. This provides amazing opportunities. Yet digital inequality is still an underestimated problem and there is insufficient awareness of the fact that for millions of people, digitalization is not a given. In the Netherlands alone, some 2.5 million people have problems reading and writing. Around 4 million people are hampered in the use of digital devices due to a variety of cognitive and physical handicaps. One in five people in the Netherlands has no or limited digital skills and the Covid-19 pandemic has made uncomfortably visible that internet and well-functioning devices are available to everyone. The digital divide often go hand in hand with other social issues such as unemployment, low incomes, debts, poverty and a background of migration. So it is only by deeply understanding the daily lives, needs and challenges of diverse people that we can identify how we can close this inequality. This process of unravelling the essence is a precondition to inclusive and sustainable digital solutions. 

Laurentien van Oranje, Number 5 Foundation 

 

17.00 AFSLUITING EN NETWERKBORREL
Wij nodigen je van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten met oude bekenden
en nieuwe relaties. Zo reis je na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een
warme snack!